Dwór Sarby Górne, gm. Przeworno, woj. Dolnośląskie

Dwór wzniesiono około 1800 r., w stylu klasycystycznym. To prostokątny budynek z nowszym (z końca XIX w.) aneksem dostawionym od wschodu, nakryty wysokim, czterospadowym dachem z lukarnami.

Teren działki obejmuje zabytkowe założenie dworsko-parkowe, w północnej części znajdują się zabudowania dawnego folwarku z dworem, południową część stanowi park dworski, częściowo położony na skarpie rzeki. Pomiędzy dworem a parkiem widoczne są pozostałości ogrodu warzywnego. Przed dworem, na dziedzińcu, zlokalizowany jest dawny staw ozdobny i polana. Na terenie działki znajdują się studnie, szczątkowe ogrodzenie, szczątkowe utwardzenie podjazdu, linia elektroenergetyczna oraz ujęcie wody.

W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki, budowle i inne składniki majątkowe:
Budynek mieszkalny – pałac, nr o pow. zab. ok. 548,0 m2,
Budynek mieszkalny – oficyna o pow. zab. ok. 145,0 m2,
Budynek gospodarczy – chlewiki,
Budynek gospodarczy – chlewiki, przy oficynie,
Budynek gospodarczy – komórki pracownicze, przy oficynie,
Budynek gospodarczy – chlewiki i garaże, o pow. zab. ok. 218,0 m2,
Fundamenty po rozebranym budynku na dziedzińcu
Studnia na dziedzińcu b/nr,
Utwardzenie placu (bruk)
Ogrodzenie budynków murowane z siatki,
Instalacja elektryczna,
Ujęcie wody z budynkiem hydroforni z ogrodzeniem z siatki,
Staw na dziedzińcu (suchy)

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Przeworno w części dotyczącej wsi
Sarby z przysiółkami: Sarby Górne i Głowaczów, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Przeworno nr
XIV/98/04 z dnia 29.01.2004 r., w/w działkę oznaczono jako:
MM – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, mieszanej dla zespołów istniejącej zabudowy
mieszkaniowej: zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej; wraz z obiektami i urządzeniami
towarzyszącymi o innej funkcji niż mieszkaniowa; na wydzielonym terenie dawnego dworu i zabudowy folwarcznej nowa zabudowa jest możliwa do realizacji jedynie, w gabarytach i formie dawnej zabudowy historycznej, po uzyskaniu uzgodnienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Na wszelkie prace budowlane związane z przebudową, rozbudową i remontem istniejących obiektów dworu i zabudowy folwarcznej lub zmianę sposobu ich użytkowania, należy uzyskać zgodę Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
ZP – tereny istniejącej zieleni parkowej dla wydzielonych terenów przysiółka Sarby Górne – parku
podworskiego, parku leśnego w sąsiedztwie gospodarstwa agroturystycznego i zespołu wysokiej zieleni przy zabytkowym grobowcu rodzinnym; poza obszarem osadniczym wsi; wprowadza się zakaz wprowadzania na tereny zieleni parkowej zabudowy kubaturowej;
KZ – droga zbiorcza dla drogi powiatowej nr 3046D relacji: droga krajowa nr 39 – Jegłowa – Przeworno –Sarby – granica powiatu strzelińskiego (Szklary); istniejący przebieg trasy utrzymuje się bez zmian;
Ponadto działka znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej i w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Działka to tereny, w obrębie których usytuowane są obiekty architektury i budownictwa ujęte w rejestrze zabytków oraz ewidencji zabytków (spisie dóbr kultury Państwowej Służby Ochrony Zabytków).
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworno,
zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Przeworno nr XVI/96/12 z dnia 22.06.2012 r., kierunki rozwoju
dla w/w działki oznaczono jako:
MM – tereny zabudowy mieszanej o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej;
ZP – tereny zieleni urządzonej,


MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA RATY!!!!!!!

Nieruchomość położona 5,5 km od Przeworna, do Strzelina 20 km, do Wrocławia 78 km, do lotniska we Wrocławiu 83 km.

Po remoncie i adaptacji idealnie nadaje się na: rezydencje prywatną, małą agroturystykę, siedzibę firmy.

Kontakt

Agencja Nieruchomości Historycznych

  BE HAPPY

ul. Mikołowska 15/5
40-067 Katowice


kom: 601-51-02-78

anhbehappy@interia.pl

anhbehappy.urbus@gmail.com